Privacyverklaring.

Schoonster [SchoonGroep Nederland BV] hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schoonster houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

 • persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Schoonster verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden; communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; uitvoering geven aan of uitgeven van een opdracht
 • grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht
 • voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonster de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijke) e-mail; geslacht
 • je persoonsgegevens worden door Schoonster. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.

 • persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Schoonster verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): informeren d.m.v. actualiteiten
 • grondslag voor deze persoonsgegevens is: inschrijving formulier nieuwsbrief
 • voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonster de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam; email
 • je persoonsgegevens worden door Schoonster opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat je aangemeld bent

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-
/lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

 • persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Schoonster verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
 • grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn
 • voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonster de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam; telefoonnummer; email
 • je persoonsgegevens worden door Schoonster opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers.

 • persoonsgegevens van medewerkers worden door Schoonster verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst; grondslag voor deze persoonsgegevens is; arbeidsovereenkomst
 • voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonster de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam; telefoonnummer, email; geboortedatum; salarisgegevens; kopie ID; bsn-nummer; bankgegevens
 • je persoonsgegevens worden door Schoonster opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; verzorgen van de (financiële) administratie; verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; verzorgen van de (online) Marketing; verzorgen van telefonische acquisitie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.

Schoonster bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Als wij je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met jou niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens.

SchoonGroep Nederland BV
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
085.1234000
info@schoonster.nl
www.schoonster.nl